Login
|
+32 (0)2 352 07 80
Email
Help

Algmene verkoopvoorwaarden

MEDISQUARE NV

Demeylaan 57 - 1160 Oudergem, België
Bedrijfsnummer : 0889 282 241
congress@medisquare.be

Merken en divisies van MEDISQUARE NV: V HealthSquare en Tempo

__________

 

1. TOEPASSINGSGEBIED

De huidige algemene voorwaarden regelen de contracten met betrekking tot de congressen, evenementen en eLearning georganiseerd door MEDISQUARE NV, alsook haar merken en divisies.

 

2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

MEDISQUARE NV is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van het contract, voor verliezen, schade, vertragingen of geldelijke verliezen van welke aard ook, indien omstandigheden buiten haar controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot (natuurrampen, terrorisme, industriële of overheidsacties, handelingen van derden...) het voor MEDISQUARE NV onwettig of onmogelijk maken om het contract geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

In geval van niet-uitvoering door MEDISQUARE NV van één of meer bepalingen van het contract, kan MEDISQUARE slechts aansprakelijk worden gesteld voor de waarde van de niet-uitgevoerde prestaties en tot maximaal het bedrag van de daadwerkelijk voor elk van deze prestaties ontvangen bedragen. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van MEDISQUARE niet groter zijn dan het totaal van de bedragen die daadwerkelijk door de klant/partner aan MEDISQUARE zijn betaald.

 

3. PARTNERSCHAPSCONTRACT

MEDISQUARE NV heeft het recht de partnerschapscontract te beëindigen om gegronde redenen, d.w.z:

  • Indien overmacht of andere omstandigheden (d.w.z. de onder punt 2 genoemde omstandigheden) buiten de wil van MEDISQUARE de uitvoering van het contract onmogelijk maken;
  • Indien MEDISQUARE goede redenen heeft om aan te nemen dat het evenement buiten haar schuld de goede werking, de veiligheid of de publieke reputatie van MEDISQUARE in gevaar kan brengen.

In geval van een gerechtvaardigde annulering door MEDISQUARE, heeft de Exposant geen recht op terugbetaling van schadevergoeding.

 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Partnerschapscontract

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, moeten de facturen binnen 15 dagen na de factuurdatum worden betaald.
In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest van 12% per jaar verschuldigd. Bovendien zal elke vertraging van rechtswege een schadevergoeding met zich meebrengen die, bij wijze van sanctieclausule, wordt vastgesteld op 15% van het bedrag exclusief BTW van de onbetaalde factuur, met een minimum van 125 €.

Inschrijving

De deelnamekosten voor de door MEDISQUARE NV georganiseerde congressen dienen vooraf te worden betaald, ten laatste 10 werkdagen voor de eigenlijke datum van het congres.

e-Learning

Toegang tot onze e-Learning cursussen kan alleen worden verleend na betaling van de vergoeding voor de geselecteerde e-Learning cursus.
De gratis e-Learning-sessies zijn per definitie gratis, maar moeten wel worden geregistreerd. De inschrijving moet volledig worden ingevuld met de verplichte inschrijvingsvelden die op ons inschrijvingsformulier zijn vermeld.
Uw RIZIV- of APB-nummer moet correct worden vermeld opdat het accreditatieverzoek kan worden gevalideerd en ingewilligd.

 

5. ANNULERING, BEËINDIGING

Alle annuleringen moeten per e-mail naar congress@medisquare.be worden gestuurd.

Partnerschapscontract

Annuleringen die tot 2 maanden (60 dagen) voor de aanvang van het evenement/de conferentie in België worden ontvangen, worden volledig terugbetaald, verminderd met een administratiekost van 25% van het totale bedrag exclusief BTW van het partnerschap.
Er wordt geen terugbetaling gedaan, om welke reden dan ook, voor annuleringen die binnen 60 dagen vóór het evenement/congres worden ontvangen.

Registratie & Deelnemers

Annuleringen die tot 1 maand (30 dagen) voor de aanvang van het evenement/congres in België worden ontvangen, worden volledig terugbetaald. Bij annulering na dit tijdstip, om welke reden dan ook, wordt geen restitutie verleend.

Wanneer de inschrijver zich gratis voor een evenement/conferentie inschrijft, stemt hij ermee in aan het evenement/de conferentie in kwestie deel te nemen. In geval van "no-show" op dit evenement/congres wordt een administratieve vergoeding van 50 euro excl. btw aangerekend aan de inschrijver, tenzij anders vermeld.

Opgelet: De voorwaarden voor annulering van deelname aan een evenement/congres dat buiten België plaatsvindt, zijn onderworpen aan de specifieke verkoopvoorwaarden van elk evenement/congres.

e-Learning

Na validatie van uw bestelling voor een e-Learning, zodra uw verzoek / bestelling is goedgekeurd en door u betaald, zal geen terugbetaling om welke reden dan ook worden gedaan.

 

6. WETENSCHAPPELIJKE INHOUD

MEDISQUARE NV behoudt zich het recht voor om het gepubliceerde programma, presentaties, workshops, sprekers, vergoedingen of vergaderlocaties zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen.

7. GESCHILLENBESLECHTING

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden, komen de partijen overeen om onherroepelijk en exclusief bevoegdheid te verlenen aan de rechtbanken van Brussel.

 

cogenvelopephone-handset